חנות ספרים תרומה / הרשמה france

הנהגה ניסית אז והיום

מהו ההבדל בין הגילוי האלוקי לאבות שהיה בא-ל שד-י, לבין הגילוי האלוקי למשה שהיה גבוה יותר, בבחינת שם ה'?
הרב נחום בוצ'קו, 24/01/2017 10:49:01

בס"דפרשת וארא


הנהגה ניסית אז והיום


בתחילת פרשתנו נאמר: "וידבר א-לוהים אל משה, ויאמר אליו אני ה'. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא-ל שד-י, ושמי ה' לא נודעתי להם".

רבים מן המפרשים האריכו להסביר מהו ההבדל בין הגילוי האלוקי לאבות שהיה בא-ל שד-י, לבין הגילוי האלוקי למשה שהיה גבוה יותר, בבחינת שם ה'.

כך כותב הרמב"ן: "כי נראה לאבות בשם הזה, שהוא מנצח מכריח מערכות שמים לטובת בחיריו, ולעשות עמם נסים גדולים שלא נתבטל מהם מנהג העולם, ברעב פדה אותם ממות ובמלחמה מידי חרב, ולתת להם עושר וכבוד וכל טובה...", לעומת ההשגחה על משה רבנו ועל עם ישראל בתקופה זו: "בשמי של י-ה אשר בו נהיה כל הווה לא נודעתי להם, לברוא להם חדשות בשינוי התולדות, ולכן אמור לבני ישראל אני ה', ותודיע להם פעם אחרת השם הגדול כי בו אני עושה עמהם להפליא...". כלומר, הקב"ה היטה את כוחות הטבע הרגילים לטובת האבות, אבל לא עשה להם ניסים מחוץ לגדר הטבע, לעומת זאת אצל משה החלה תקופה בה הקב"ה עשה נסים מחוץ לטבע הרגיל.

וכך כותב ה'נתיבות שלום' (פרשת וארא, מאמר ראשון): "הנהגת שם שד-י הוא שם הצמצום, שאמר לעולמו די... וזהו עניין ההנהגה בימי האבות שהיתה בשם שד-י שם הצמצום, שהיה רק הנהגה טבעית ע"פ סדר, ושמי הוי-ה לא נודעתי להם, שבימיהם לא נמצא בתורה הנהגה נסית הרמוזה בשם הוי-ה, ורק ביציאת מצרים נתגלתה בחינת ההנהגה בשם הוי-ה, ההנהגה הנסית העליונה שהקב"ה בעצמו מנהיגה... שבגאולת מצרים שידד הקב"ה את כל מערכות הטבע, וכל סדר ההנהגה אז היה על-טבעי".

ומסביר ה'נתיבות שלום' כי ההנהגה הנסית מופיעה רק במצבים מיוחדים, והיה צורך בהנהגה כזאת במצרים הואיל ובני ישראל היו שקועים שם במ"ט שערי טומאה ולא היו זכאים עדיין לגאולה, וכן היתה מטרה מוצהרת של גילוי כבוד שמים במצרים - " למען תדע כי לה' הארץ". ומוסיף כי עניין ההנהגה בגאולת ישראל נרמז בשיר השירים בפסוק "קול דודי הנה זה בא, מדלג על ההרים", כלומר, כאשר הקב"ה מופיע לגאול את ישראל הוא אינו פועל על פי סדר רגיל אלא בדילוגים.

ונראה לומר כי אף הניסים להם אנו זוכים בשנים האחרונות בארץ ישראל, אף הם בבחינת 'דילוג', ואינם כפי דרך הטבע. אמנם כלפי חוץ הדברים נראים טבעיים, אך מי שקצת מתבונן מבחין בלי קושי בהשגחה הגלויה, ובפלאות הגדולות המתרחשות בארץ ישראל מיום הקמת המדינה ועד עתה. התחזקות מדינת ישראל בכל הבחינות, קיבוץ הגלויות המופלא, המלחמות והנצחונות מול האויבים, הבריאות הכלכלית, עולם התורה ההולך וגדל, אדם הרואה את כל אלה עומד ומשתומם היאך הדברים צומחים ומתפתחים באופן בהיר כל כך! אין זאת אלא דרך הנהגה נסית, הנעשית דרך הטבע אך היא כמעט נס גלוי, וזוהי כנראה בחינת ה'דילוג', ודילוגו עלי אהבה.

נראה כי בדור זה של 'תחיית המתים הלאומית' עם ישראל זוכה למדרגה גבוהה. ואכן, הגמרא אומרת (סנהדרין צ ע"ב): "תניא, ר' סימאי אומר: מניין לתחיית המתים מן התורה? שנאמר "וגם הקימותי את בריתי אתם לתת להם את ארך כנען", לכם לא נאמר אלא להם, מכאן לתחיית המתים מן התורה". כלומר, כבר במאמר בו מודיע הקב"ה למשה רבנו שההנהגה ביציאת מצרים תהיה הנהגה נסית על-טבעית, באותה נשימה נאמרה הנבואה שגם לעתיד לבוא, כשעם ישראל יזכה לרשת את ארץ ישראל, ההנהגה תהיה בבחינה על-טבעית!שבת שלום

         נחום בוצ'קו


יוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר