חנות ספרים תרומה / הרשמה france

"הך דהואי במשכן חשובה קרי לה אב" - מאמר לפרשת ויקהל

מה הקשר בין המלאכות של עשיית המשכן לבין המלאכות שאסורות בשבת? וכי מפני שהפסוקים סמוכים זה לזה נאסרו דווקא אותן המלאכות? ע"פ דברי האדמו"ר מליובאביטש.
הרב נחום בוצ'קו, 03/04/2017 10:34:30

בס"דדבר תורה לפרשת ויקהל


"הך דהואי במשכן חשובה קרי לה אב"


בתחילת הפרשה מצווה משה על מצוות השבת בסמוך לציווי על בניית המשכן. כן ראינו גם לעיל בפרשת כי תשא סמיכות מצות השבת למעשה המשכן.

מסמיכות זו חז"ל למדים כי למרות חשיבותה של בניית המשכן – אין היא דוחה את השבת.

בנוסף, מסמיכות הפרשיות למדו חז"ל מה הן המלאכות האסורות בשבת, הוי אומר: המלאכות שבאמצעותם יצרו את המשכן – הן הן המלאכות האסורות בשבת, וכמו שאמרה הגמרא (שבת מט ע"ב): 'דתניא אין חייבין אלא על מלאכה שכיוצא בה היתה במשכן'.

ולכאורה צריך להבין מה הקשר בין המלאכות של עשיית המשכן לבין המלאכות שאסורות בשבת? וכי מפני שהפסוקים סמוכים זה לזה נאסרו דווקא אותן המלאכות?

מסביר האדמו"ר מחב"ד ר' מנחם מנדל שניאורסון (ליקוטי שיחות על פרשת ויקהל) שעצם זה "ש-ל"ט המלאכות נלמדות ממלאכות המשכן – מובן ש-ל"ט המלאכות קשורות במלאכות המשכן", וזהו כלל יסודי בכל ההשוואות שעושה התורה שבעל פה בין שני נושאים שלכאורה נראים לא קשורים זה לזה, בין בגזירה שווה ובין בקל וחומר ובין בהיקש וכיו"ב, בכל השוואה נוכל למצוא קשר עמוק ומהותי בין שני הנושאים.


וכן בנידון דידן מסביר האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון: "ששורש ל"ט המלאכות הן מלאכות המשכן".

נרחיב את דבריו ונאמר, הנה ידוע שהמלאכות האסורות בשבת הן מלאכות היצירה ופיתוח העולם ולא קלקולו, וכפי שטבעו חז"ל את הביטוי 'מלאכת מחשבת אסרה תורה', כלומר מלאכה שבה העשייה מתוכננת ומושלמת. משום כך במלאכות שבת 'כל המקלקלים פטורים', ועוד כללים כיוצא באלה. אם המלאכות של שבת נלמדות ממלאכת המשכן משמע שמלאכת המשכן היא "המלאכה" ב'ה"א הידיעה'! מלאכת עשיית המשכן היא העשייה המרכזית ביותר של בני אנוש, מלאכה המאפשרת לשכינה לשכון בתחתיות ארץ. מלאכות עשיית המשכן כל כך חשובות ולכן הן אלה שנאסרו בשבת, וכפי שאומרת הגמרא (שבת צו ע"ב, ועוד): "הך דהואי במשכן חשיבא קרי לה אב (מלאכה), הך דלא הואי במשכן חשיבא לא קרי לה אב", היינו: רק מלאכה חשובה שהיתה במשכן נחשבת כאב מלאכה לעניין שבת.


אך אם כנים דברינו, ואין חשיבות למלאכה אם אין היא משמשת לבניית המשכן אם כן מה המשמעות לעשייתנו כיום ללא בית מקדש?

מסביר האדמו"ר מנחם מנדל שניאורסון: “לפיכך גם המטרה והתכלית של כל המלאכות, גם של מלאכות הרשות, היא לעשות באמצעותן משכן ודירה לו יתברך, ככתוב בכל דרכיך דעהו". הוי אומר, מכיון שיש קשר הדדי ומהותי בין מלאכות המשכן לבין המלאכות האסורות בשבת – שמצווה לעשותן בחול, וכפי שהפליג רבי אליעזר בשבח המלאכה (אבות דרבי נתן נוסח ב כא): “גדולה היא מלאכה, שכפי שנצטוו ישראל על השבת כך נצטוו על המלאכה, שנאמר: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לד' אלוקיך" – היינו, כמו שע"י מלאכות המשכן עם ישראל מאפשר לקב"ה להשרות את שכינתו, כך באותה המידה ע"י עשיית מלאכתנו ועבודתנו היומיומית, ובניית משפחתנו לפי דרכה של תורה, אנחנו הופכים להיות אנשים, משפחות ובתים, המקדשים את שמו יתברך בעולם.


.


                                                         שבת שלום,

                                                           נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-997202
* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר