חנות ספרים תרומה / הרשמה france

קדושה במדינה - מאמר לפרשת אחרי מות-קדושים

מדוע יש צורך להדגיש "אני ה'" לפני איסורי העריות?
הרב נחום בוצ'קו, 07/05/2017 13:56:37

בס"דדבר תורה לפרשת אחרי מות-קדושים

                                                  

          קדושה במדינה


בפרשת אחרי-מות (פרק יח) מונה התורה את איסורי העריות, ובסוף פרשת קדושים (פרק כ) חוזרת התורה על האיסור ומציינת אף את העונש על העוברים עליו.

הקורא את פרשיות העריות, הן בפרשת אחרי-מות והן בפרשת קדושים, מזהה כי התורה הקדימה להן מספר פעמים את הביטוי "אני ה'" (ארבע פעמים בקדושים ופעמיים באחרי-מות).

מדוע יש צורך להדגיש "אני ה'" לפני איסורי העריות?

שאלה נוספת שיש לתת עליה את הדעת קשורה לחתימת הפרשיות.

בחתימת הפרשיה באחרי-מות נאמר (יח, כד-כה): "אל תיטמאו בכל אלה... ותטמא הארץ ואפקוד עוונה עליה ותקיא הארץ את יושביה", וכן בחתימת הפרשיה בקדושים נאמר (כ, כב): "ולא תקיא אתכם הארץ".

ולכאורה תמוה, היאך עבירה התלויה בגוף עונשה הוא בהקאת הארץ? עונש כזה מתאים יותר לעבירות הקשורות לארץ עצמה, כשמיטה והפרשת תרומות ומעשרות!

האור החיים הקדוש (יח,ב) מסביר "ידוע הוא כי כל מצוות אשר ציוה ה' לעם קודשו הם מצוות שיכול האדם לעמוד בהם... זולת מצוַת פרישת העריות הוא דבר שנפשו של אדם מחמדתן ואונסתו עליהם לעשותם". כלומר, יצרא דעריות הוא יצר כל כך חזק שכמעט ואין לאדם אפשרות להשתלט עליו; ממשיך האור החיים הקדוש: "לכן הקדים ה' ואמר 'דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם אני ה' אלוקיכם... כי אתם בני ישראל לצד היותי ה' אלוקיכם והיא השגת אלוקות, בכח האלוקי ינוצח כח הטבעי הגשמי". כלומר, רק בזכות הנקודה האלוקית הטמונה בתוכנו יש ליהודי את הכח להתגבר על יצרו, ומשום כך היה צורך להדגיש את עובדת "אני ה'" כהקדמה לפרשיית איסורי עריות.


בעניין עונש הקאת הארץ את יושביה במידה ויעברו על איסורי עריות, מסביר הרמב"ן (יח,כה) כי בארץ ישראל, בניגוד לשאר הארצות, ישנה השגחה אלוקית ישירה ונוכחות שכינה באופן תמידי. את ארץ ישראל נתן הקב"ה לעם ישראל דווקא משום שזו הארץ המיוחדת לשכינתו. הארץ המיוחדת הזאת אינה יכולה לסבול התנהגות של גסות קיצונית, כהתנהגות הגויים, והתנהגות שכזאת גורמת 'באופן טבעי' להקאת החוטאים ממנה.

אך מדוע דווקא חטא עריות גורם להקאת הארץ ולא חטאים אחרים? נראה שהוא משום מה שלימדנו אור החיים הקדוש לעיל, שמכיוון שיצרא דעריות הינו היצר החזק באדם, שהוא היצר המאפשר לאדם להוליד ולפרות ולרבות, כאשר הוא מופיע בצורתו השלילית הוא הרסני ביותר ופוגע ברוחניותו של האדם בצורה חמורה ומרחיק אותו מהקב"ה, עד כדי כך שהשכינה הנמצאת בארץ אינה יכולה לסבול זאת, ומתוך כך באה ח"ו גלות לעם ישראל.


במהלך השבוע האחרון זכינו לחגוג את יום העצמאות ה-62 של מדינת ישראל. נמשיך ונודה לקב"ה על הניסים והנפלאות אשר גמלנו, ובד בבד נתחזק בענייני צניעות כדי לקבע בתוכנו את נוכחות השכינה.             

שבת שלום,

     נחום בוצ'קויוצא ע"י ישיבת היכל אליהו – כוכב יעקב

ד.נ בנימין 90622 02-9972023

* על מנת להוריד את השיעורים ניתן - 1. להורידם באמצעות תוכנות או אתרים המיועדים לכך [למשל דרך לחיצה כאן]. 2. לפנות אלינו דרך הצור קשר שבאתר.

בניית אתרים | יצירת קשר